Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

д-р Лидия Чавдарова

Експертен борд, лектор
  • Завършено средно образование в 35 СЕУ „Добри Войников“ – София с профили английски и руски език.
  • От м.12.2004г на работа в Клиника по Нуклеарна медицина на СБАЛО-ЕАД, с правоприемник УСБАЛ по Онкология, София.
  • В периода 02.2009г – 07.2011г – специализация по Нуклеарна медицина в Клиника и Поликлиника по Нуклеарна медицина към Медицинския Университет на гр. Лайпциг, Германия, завършена с придобита специалност.
  • В същия период е сътрудник в референтния за международното проучване Euronet-PHL-C1(PediatricHodgkinLymphoma) нуклеарно-медицински екип, под ръководството на Prof. Dr. Regine Kluge, както и за прoучването PETAL (при агресивни не-Ходжкинови лимфоми), с експертна дейност в разчитане на PET/CT-изследвания при стадиране и рестадиране на деца и юноши с лимфом на Ходжкин и възрастни с неходжкинови лимфоми.
  • От 2014г. преподавател /асистент/ по Нуклеарна медицина на български студенти-медици, а от 2018г. на чуждестранни студенти по медицина (с преподаване на английски език) от медицинския факултет на СУ „Св.Кл. Охридски”, Университетска Болница Лозенец, гр. София.
  • През 2017г. защитен дисертационен труд на тема „Мултимодална нуклеарно-медицинска диагностика при малигнени лимфоми”, с придобита образователна и научна степен „доктор“ по научната специалност Онкология.
  • Участие в международни научни проекти с експертна дейност;
  • Експертно участие в семинари и обучителни курсове за допълнителна квалификация на лекари;
  • Член на Европейската асоциация по нуклеарна медицина (EANM), Българска Асоциация по Радиология /БАР/, Българско Дружество по Нуклеарна медицина, Европейско дружество по хибридна, молекулярна и транслационна образна диагностика (ESHIMT), Експертен борд МОРЕ 2022-2023г.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев