Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

проф. д-р Елена Пиперкова

Експертен борд, лектор

Началник Клиника по Нуклеарна медицина в Университетската УСБАЛ по Онкология, София
Почетен Председател на БДНМ, Национален делегат в UEMS/EBNM,
Член и рецензент в Европейската Асоциация по Нуклеарна медицина – EANM,
Член на Експертния съвет по Нуклеарна медицина на МЗ на Р. България.
Член на редакционни колегии на международни и национални научни списания.
Член на научни жури за присъждане на НОС „Доктор и АД „Доцент“ и „Професор“.
Председател/член на Държавната комисия по специалност Нуклеарна медицина.
Член на Онкологични комисии, научни бордове и научни комитети на научни форуми.
Университетски преподавател на студенти по медицина и рентгенови лаборанти.
Ръководител на специализанти и докторанти по Нуклеарна медицина и Онкология.
Поканен лектор в национални и международни научни форуми.
Автор на над 280 научни труда, презентации, участия в моногрофии, учебници и сборници.

Професор Д-р Елена Пиперкова е завършила средно образование със „Златен“ медал и медицина с „Хипократов“ медал. Има признати специалности по Медицинска радиология (Нуклеарна медицина и Лъчелечение), Онкология и Здравен мениджмънт. Защитила е дисертация за НОС „Доктор“ при рак на хранопровода, с въвеждане на нов функционален метод за изследване на хранопровода и кардио езофагеален рефлукс в условия на физиологично хранене с течна и твърда храна, със създадена норма и при мониторинг на гастро-езофагеалния и езофагеален карцином (признато изобретение). Защитила е втора дисертация с придобиване на научната академична степен „Доктор на медицинските науки“ по научната специалност „Онкология“ в областта на най-модерния мониторинг на рака на млечната жлеза, с въведени сцинтимамография в pron проекция на пациентите (легнали по корем с млечни жлези, свободно попадащи в отделни отвърстния на подложката. Диагностично са оценени множество тумор-изобразяващи нуклеарно-медицински методи (SPECT, SPECT/CT и PET/CT) в първичната диагноза и стадиране на РМЖ, оценка на следоперативна остатъчна туморна тъкан, мозаечно оптимално планиране на лъчелечение, оценка на химиочувствителността на тумора, особено при първичен локално и локо-регионално авансирал РМЖ, рестадиране в периода на проследяване, с откриване на ранен рецидив или странични ефекти от лечението.
Дългосрочни специализации в Университетските болници и научни институции в Киев, Украйна, в Лондон, Великобритания, в Женева, Швейцария и в Ню Йорк, САЩ, както и краткосрочни, с работни срещи в Германия, Полша, Кипър, Румъния, Сърбия, Р. Северна Македония и др.На основата на традициите и непрекъснатото развитие с енергията и професионализма на Проф. Д-р Елена Пиперкова, Клиниката по Нуклеарна медицина в Университетската СБАЛ по Онкология, София, се обновява с най-модерна апаратура: SPECT, хибридна SPECT/CT (16 слайсов) Symbia 6T и напълно дигитален, уникален за нашата страна и в световен мащаб fdPET/CT (64 sl-UHR) Biograph-Vision, най-високо технологично последно поколение на Siemens.
В Клиниката се извършват различни видове метаболитно хибридни образни методи, предимно в областта на Нуклеарната онкология: туморотропно изобразяване, ДД и стадиране, рестадиране и пълен мониторинг на онкологични заболявания със SPECT/CT и fdPET/CT (64 sl-UHR), водеща е в модерния мониторинг на рака на млечната жлеза (РМЖ) и други солидни и лимфопролиферативни неоплазми. Провежда се мониторинг на метаболитната радионукледна радиойодтерапия и експертиза при диференциран карцином на щитовидната жлеза, невро-ендокринни (НЕТ) и невро-ектодермални тумори (НЕДТ) и др. Извършва се първично стадиране на ранен злокачествен меланом и РМЖ с образно топографско картиране на сентинелни лимфни възли (СЛВ).
За пациентите се извършва още широка гама от нуклеарно-медицински образни изследвания като: Костна сцинтиграфия в трифазен, планарно-целотелесен и хибриден варианти; Динамична сцинтиграфия на бъбреците; Тиреосцинтиграфия с мерене на функционалната активност на щитовидната жлеза; Белотробна перфузионна хибридна сцинтиграфия в мониторинга на белодробен тромбемболизъм (БТЕ); Кардиосцинтиграфия с натоварване и в покой – Cardio-G-SPECT/CT stress/rest за оценка на миокардната перфузия, кинетика, функционален капацитет и Ca-Score – наличие на калциеви/артериосклеротични отлагания в коронарните съдове, рецепторна сцинтиграфия и др.
В Клиниката са подготвени и се подготвят плеада изтъкнати наши лекари-специалисти и докторанти с присъдени НОС „ Доктор“ и „ДМН“, както и хабилитирани във ВАК и УСБАЛО, София, с присъдени академични звания и АД и „Доцент“ и „Професор“.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев