Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

проф. д-р Маргарита Генова, дм

Организационен комитет

Началник лаборатория по хематопатология и имунология, Национална специализирана
болница за активно лечение на хематологични заболявания – София. Маргарита Генова е завършила Медицинска академия – София. Защитила дисертационен труд върху флоуцитометрични изследвания на имунологични и молекулярни маркери при левкемии.


Маргарита Генова е съавтор на публикации в рецензирани списания, сборници и глави в книги на английски и български език, както и на националните ръководства по хематология.


Активен член е на няколко национални и международни професионални и научни дружества в областта на хематологията, патологията, имунологията, лабораторията. Била е председател на Българското дружество по хематология (2011-2019); председател на Европейския съвет за акредитация в хематологията (2017-2020); член на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация по хематопатология (EAHP) (2016-2020) и комитетите и работните групи на EHA от 2004 г. В момента е зам. Председател на Съвместна онкологична национална мрежа (СОНМ) и член на Good Governance Committee / European Hematology Association.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев