Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

проф. д-р Маргарита Генова

Началник лаборатория по хематопатология и имунология, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – София. Маргарита Генова е завършила Медицинска академия – София. Защитила дисертационен труд върху флоуцитометрични изследвания на имунологични и молекулярни маркери при левкемии.Маргарита Генова е съавтор на публикации в рецензирани списания, сборници и глави в книги на английски и български […]

проф. д-р Маргарита Генова, дм

Началник лаборатория по хематопатология и имунология, Национална специализиранаболница за активно лечение на хематологични заболявания – София. Маргарита Генова е завършила Медицинска академия – София. Защитила дисертационен труд върху флоуцитометрични изследвания на имунологични и молекулярни маркери при левкемии. Маргарита Генова е съавтор на публикации в рецензирани списания, сборници и глави в книги на английски и български […]

проф. д-р Георги Кобаков,
дм

Завършва медицина в Медицинска академия-София през 1981 г. През 1990 г. придобива специалност по “обща хирургия”. През 1990-1994 г. последователно е избран за асистент, старши асистент и главен асистент в Клиниката по обща и оперативна хирургия с колопроктология на ВМИ-Варна. През 2004 г. защитава дисертация за придобиване на образователната и научна степен “доктор” на тема […]

доц. д-р Димитър Калев, дм

Роден на 17 октомври 1953 г. в Омуртаг. През 1979 г. се дипломира във Висшмедицински институт – Варна. Специалист по вътрешни болести, белодробни болести и фтизиатрия и медицинска онкология. До 1985 г. работи като клиничен ординатор по вътрешни болести, а от 1986 е асистент по белодробни болести към Катедра вътрешни болести, Медицински университет – Варна. […]

проф. д-р Валерия Калева, дм

Завършила Медицински университет – Варна. Има придобити специалности по детски болести, клинична хематология и детска клинична хематология и онкология. Защитила дисертация на тема Фебрилна неутропения и инфекциозни усложнения при онкологично болни деца. Научните й интереси са насочени в областта на инфекциозните и други усложнения при химиотерапияна деца със злокачествени болести, наследствени анемии и коагулапатии. Валерия Калева […]

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев