Национална онкологична конференция СОНМ-МОРЕ 2024

Експертен борд

доц. д-р Николай Белев

Експертен борд

Доцент Николай Василев Белев е хирург с дългогодишен клиничен опит в коремната онкологична хирургия и миниинвазивна хирургия. Защитава докторска степен във ВМА-София през 2013г. На тема „ Влиянието на възрастта и лапароскопската хирургия върху постоперативните резултати при оперативното лечение на колоректалния рак“. Началник на Клиниката по хирургия в УМБАЛ -„Еврохоспитал” от 2012 г. Избран е за Доцент в Медицински учебно-симулационен център към МУ-Пловдив през 2018 година. От 2021 година е Доцент към „Катедра по пропедевтика на хирургическите болести“ към МУ_гр. Пловдив. Той е член на Американския колеж по хирурзи от 2020 г. и почетен член на Сръбската медицинска асоциация – Хирургическа секция. Доцент д-р Н. Белев е член на много научни сдружения: Член на EDS; IASGO; ESMO; IHPBA; БОЛЕСТИ; ESCP; ОСТРОВИ. Неговият професионален опит се фокусира върху хирургията на колоректален рак, рак на стомаха, рак на панкреаса, чернодробни метастази и злокачествени заболявания на перитонеалната повърхност.

Short CV of Assoc. Professor Belev
Assoc. Professor Belev is a surgeon with long term clinical experience in abdominal oncological surgery and holds PhD from 2013 Military Medical Academy-Sofia. Head of the Surgery Clinic at “Eurohospital” from 2012 and Assoc. Prof. at the Medical Training and Simulation Center at the MU-Plovdiv. He is Faculty of American College of Surgeons from 2020 and Honorary Member of Serbian Medical Association- Surgical section. Assoc. Professor d-r N. Belev is a Member of many scientific associations: Member of EDS; IASGO; ESMO; IHPBA; ILLS; ESCP; ISLS. His professional expertise focused on surgery of colorectal cancer, gastric cancer, pancreatic cancer liver metastases and peritoneal surface malignancies.

ПАРТНЬОРИ

Спонсори