Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. д-р Николай Белев

Експертен борд, лектор

Доцент Николай Василев Белев е хирург с дългогодишен клиничен опит в коремната онкологична хирургия и миниинвазивна хирургия. Защитава докторска степен във ВМА-София през 2013г. На тема „ Влиянието на възрастта и лапароскопската хирургия върху постоперативните резултати при оперативното лечение на колоректалния рак“. Началник на Клиниката по хирургия в УМБАЛ -„Еврохоспитал” от 2012 г. Избран е за Доцент в Медицински учебно-симулационен център към МУ-Пловдив през 2018 година. От 2021 година е Доцент към „Катедра по пропедевтика на хирургическите болести“ към МУ_гр. Пловдив. Той е член на Американския колеж по хирурзи от 2020 г. и почетен член на Сръбската медицинска асоциация – Хирургическа секция. Доцент д-р Н. Белев е член на много научни сдружения: Член на EDS; IASGO; ESMO; IHPBA; БОЛЕСТИ; ESCP; ОСТРОВИ. Неговият професионален опит се фокусира върху хирургията на колоректален рак, рак на стомаха, рак на панкреаса, чернодробни метастази и злокачествени заболявания на перитонеалната повърхност.

Short CV of Assoc. Professor Belev
Assoc. Professor Belev is a surgeon with long term clinical experience in abdominal oncological surgery and holds PhD from 2013 Military Medical Academy-Sofia. Head of the Surgery Clinic at “Eurohospital” from 2012 and Assoc. Prof. at the Medical Training and Simulation Center at the MU-Plovdiv. He is Faculty of American College of Surgeons from 2020 and Honorary Member of Serbian Medical Association- Surgical section. Assoc. Professor d-r N. Belev is a Member of many scientific associations: Member of EDS; IASGO; ESMO; IHPBA; ILLS; ESCP; ISLS. His professional expertise focused on surgery of colorectal cancer, gastric cancer, pancreatic cancer liver metastases and peritoneal surface malignancies.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев