Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. Милка Георгиева

Експертен борд, лектор

Родена на 13 февруари 1958 г в гр. София.
През 1983 завършва висше образование специалност Молекулярна и функционална биология в Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски.  1987-1993 изработена дисертация в Биологичен Изследователски Център Szeged, защитена с придобиване на степени PhD и университетски доктор в Медицински университет Сегед, Унгария.
Работи в СБАЛО – ЕАД – н.с. и главен асистент в Eкспериментален отдел, ръководител на лаборатория по молекулярна патология към Клиника по обща и клинична патология в УМБАЛ “Света Марина” Варна, лаборатория по медицинска генетика – Аджибадем Сити Клиник, Ръководител Сектор молекулярна биология в УМБАЛ Царица Йоанна ИСУЛ, Продуктов мениджър АА Медикъл България, BioRad.
От 2014 г доцент в Катедра генетика, МУ Варна.
Професионален опит: ДНК репарация и мутагенеза, организация на хроматин, in-vivo и in-vitro туморни модели, фармакологична и токсикологична оценка на противотуморни вещества, експериментална химиотерапия, генна терапия, апоптоза. Молекулярна онкология и диагностика – изследване на прогностични и предиктивни биомаркери (Real-time PCR тестване на биомаркери за таргетни терапии). RT PCR за SARS-Cov2. Създаване на лаборатории за молекулярна диагностика – организиране, оборудване и дейност.
Молекулярно-биологични техники: Изолиране на НК и белтъци, електрофорези, Southern, Western и Northern blotting, клониране на гени, рестрикционен анализ, генна експресия, PCR, RT PCR, Real-time PCR, дигитален PCR, секвениране.
Специализации (postdoc) в Германия (IPG Gatersleben, DKFZ Heidelberg), Холандия      (Sylvius Laboratorium Leiden),  Лектор по молекулярна биология в Почвен институт, Виена, Австрия.
Завършени курсове по здравен мениджмънт, Cobas 4800 Oncology testing KRAS, BRAF и EGFR и молекулярна патология.
Научни разработки в областите на ДНК репарация, молекулярна фармакология, молекулярна диагностика, молекулярна онкология над 60 публикации, над 40 участия в конгреси и доклади, с над 350 цитирания;

Езици: английски, немски, руски унгарски – писмено и говоримо.

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев