Натиснете тук, за да гледате видеообръщението.

доц. д-р Веселин Попов, дм

Номиниран за награда СОНМ-МОРЕ 2023

Доц. д-р Веселин Георгиев Попов, д.м. е специалист по лъчелечение в Клиника по лъчелечение, УМБАЛ “Св. Георги”–ЕАД, Пловдив. Започва работа в същата клиника през 2016 г. като лекар-специализант. Придобива специалност по лъчелечение (свидетелство №003175/2021). Има защитена ОНС “доктор” на тема: “Проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия”. Доцент в катедрата по клинична онкология при МУ-Пловдив (диплома 135/28.09.22). Има магистратура по здравен мениджмънт (диплома №336141/22). Понастоящем е научен ръководител на двама докторанти по онкология.

Провежда редица специализации в областта на радиационната онкология с насоченост към високотехнологично лъчелечение (VMAT, IMRT) и радиохирургия (SRS, SRT, SBRT): Regional Training Course on Theranostics and Molecucar Radiotherapy, Brussels, Belgium (2017); 3rd South East European Prostate Cancer Forum, Bucharest (2018); едномесечна специализация по радиохирургия, Германия (ЕП ”Докторант-2”, 2018); ESTRO Pre-meeting Course, Barcelona (2018); обучение по радиохирургия, Истанбул, Турция (2019). 

Участва активно в български и международни професионални форуми: ESTRO (Barcelona, 2018; Copenhagen 2022), ELCC (Geneva, 2018), ESMO (Barcelona, 2019; Paris 2021). Поканен като гост-лектор в Symposium on World Cancer Research (Сингапур, 2022). Има редица публикации в рецензирани и индексирани в международна база данни списания, вкл. с IF. Член на Editorial Review Board към списание Technology in Cancer Research & Treatment (IF 3,399). 

През 2022 г. публикува монография на тема „Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации“.

Има участие в 6 научни проекта – вътреуниверситетски и европейски.

Член на Факултетен съвет към Медицински факултет, МУ-Пловдив (от 2019 и понастоящем).

Член на Експертен съвет по MC „Лъчелечение“ към МЗ.

Носител на награда на БЛС за „Лекар на годината“, категория: Ти си нашето бъдеще (2018).

Добавете тук текста на заглавието

Сфинксът на българската онкология

Видеообръщение на доц. д-р Димитър Калев